REGULAMIN PLATFORMY SUPERCZYŚCIOCH.PL

 

PREAMBUŁA 

Niniejsza platforma handlowa online dostępna na stronie internetowej pod adresem URL: https://superczyscioch.pl (dalej: „Platforma” lub zamiennie „Strona internetowa”) umożliwia Klientom (jak zdefiniowano poniżej) nabycie usług wyszczególnionych na stronie internetowej, wykonywanych przez wykonawców. Klient uzyskuje za pośrednictwem Platformy informacje dotyczące wykonawcy, przyjmującego zlecenie usługi sprzątania w ramach Platformy (dalej: „Wykonawca”). Wykonawca jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za umowę zawartą z Klientem na odległość. Odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu powyżej dotyczy w szczególności jakości nabywanych usług, gwarancji jakości oraz dokumentów potwierdzających dokonanie nabycia usługi, jak również obsługę powykonawczą (z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa). Klient jest zatem w każdym przypadku poinformowany o wykonawcy wykonującym zlecenie. Wykonawcy są związani określonymi przez Platformę standardami. Platforma umożliwia Klientowi składanie zamówień na oferowane usługi a wykonawcom przyjęcie zleceń.

 

§ 1. Strony transakcji

 1. Great Service 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy al. Wilanowskiej 7A, lok. 32, 02-765 Warszawa, zarejestrowanej pod numerem NIP: 9512376753, REGON: 147085940, numer KRS: 0000496127 (dalej: „Administrator”), jest właścicielem Platformy, stanowiącej system teleinformatyczny w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.
 2. Administrator prowadzi Platformę, za pośrednictwem której Wykonawcy współpracujący z Platformą przyjmują zlecenie usług wyszczególnionych na stronie internetowej.
 3. Osoby fizyczne i osoby prawne dokonujące zakupów za pośrednictwem Strony internetowej (dalej: „Klienci”) oświadczają, że są pełnoletni oraz dysponują pełną zdolnością do czynności prawnych, niezbędną w celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Strony internetowej.
 4. Stroną dokonującą sprzedaży usługi za pośrednictwem strony internetowej jest Wykonawca.
 5. Klient, dokonując zakupu określonych usług za pośrednictwem Strony internetowej, zawiera umowę sprzedaży na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) ze wskazanym na Stronie internetowej wykonawcą, odpowiedzialnym za wykonanie usługi.
 6. Regulamin określa zasady nabywania usług i składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej, zasady przyjmowania i realizacji zamówionych usług oraz koszty z tym związane, regulacje związane z reklamacją oraz prawa i obowiązki stron zawartej umowy sprzedaży, w tym prawa i obowiązki wynikające z ewentualnej niezgodności wykonania usługi z umową.

§ 2. Przedmiot transakcji

 1. Przedmiotem transakcji umów sprzedaży, zawieranych poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej są usługi wyszczególnione na stronie internetowej. Opisy usług wraz z cenami stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, nie mogą być odczytywane jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie, składa jednocześnie ofertę kupna wskazanej usługi za cenę i o cechach określonych w opisie usługi na Stronie internetowej.
 2. Aktualne informacje o dostępności określonych usług, wskazanych na Stronie internetowej, a także ich ceny są udostępniane Nabywcy najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową. Ceny zamieszczone na Stronie internetowej nie są stałe i mogą podlegać zmianie według decyzji Administratora, o czym Administrator będzie informował, zamieszczając nową cenę na stronie internetowej.
 3. Ceny wszystkich usług dostępnych na Stronie internetowej wyrażone są w złotych polskich.
 4. Administrator ma prawo zmiany cen usług, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych na Stronie internetowej. Powyższe uprawnienie Administratora nie będzie miało wpływu na prawa Klientów, w tym na warunki zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.

§ 3. Składanie zamówień

 1. Klient powinien w ramach składania zamówienia na Stronie internetowej dokonać wyboru rodzaju i ilości usług, formy zapłaty oraz terminu i czasu realizacji, a także wskazać miejsce wykonania usługi, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że usługa jest ograniczona do zakresu terytorialnego wskazanego na Stronie internetowej w chwili składania zamó
 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, w sposób szczegółowo opisany w § 5 niniejszego Regulaminu.
 3. Administrator przesyła na adres e-mail lub/oraz numer telefonu podanego przez Klienta, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Złożenie zamówienia musi nastąpić nie później niż w terminie na 24 godziny przez planowanym terminem wykonania usługi.
 5. Klient jest zobowiązany wypełnić formularz wskazany na Stronie internetowej, niezbędny do należytego wykonania usługi.

 

§ 4. Sposób kontaktu z Nabywcą

Najpóźniej w chwili przekazania swoich danych osobowych podczas składania zamówienia lub w celu uzyskania informacji w przedmiocie dostępności lub charakterystyki usługi znajdującej się w ofercie handlowej Administratora, Klient podaje swój adres e-mail w celu umożliwienia Wykonawcy wykonanie obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), a także swój numer telefonu. Administrator kontaktuje się z Klientem w związku z zawartą umową lub w związku z przesłanym zapytaniem za pośrednictwem wskazanego przez Klienta adresu e – mail oraz/lub numeru telefonu.


§ 
5. Potwierdzanie zam
ówień

 1. Zamówienie złożone przez Klienta u Administratora będzie potwierdzone przez Administratora w przypadku jego przyjęcia w terminie nie późniejszym niż 24 godziny przed terminem realizacji usługi. Potwierdzenie zamówienia przez Administratora jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Wykonawcą, a Klientem.
 2. Zamówienie może zostać nie przyjęte przez Administratora w przypadku nieprzekazania przez Klienta niezbędnych danych kontaktowych lub adresu do wykonania zamówionej usługi, braku dostępności wykonawców, którzy mową wykonać usługę lub braku odpowiedzi Klienta na pytania Administratora dotyczące dokonanego zamówienia, niezbędne do jego realizacji (ważna przyczyna).
 3. Pomiędzy stronami nie zostaje zawarta umowa sprzedaży, ani żadna inna umowa cywilno-prawna, do momentu potwierdzenia otrzymania zamówienia Klienta i jego potwierdzenia przez Administratora.

§ 6. Formy płatności

 1. Zapłata za zamówiony Towar może być dokonana w sposób wskazany na Stronie internetowej.
 2. Dla realizacji płatności w przedmiotowej formie, Administrator może korzystać z zewnętrznych dostawców usług płatniczych (PayU, Przelewy24, DotPay, inne). W konsekwencji, w celu dokonania płatności, Klient może zostać przekierowany na stronę internetową określonego dostawcy usług płatniczych. Przed dokonaniem płatności Klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usług przez dostawcę płatności oraz z treścią żądanych przez niego zgó
 3. Prowizje zewnętrznych usługodawców za korzystanie przez Klienta z wybranych form płatności pokrywa Administrator. Przedmiotowe nie dotyczy opłat i prowizji, które mogą być pobierane przez określony bank, za pośrednictwem którego Klient dokonuje zakupu usługi na Stronie internetowej.

§ 7. Termin realizacji

 1. Termin realizacji to termin, który został określony przez Klienta i zaakceptowany przez Administratora.
 2. Administrator ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacjach niezależnych od niego (w szczególności okoliczność siły wyższej, strajku, przerwy w dostawie mediów lub uchwalenia przepisów, które w istotny sposób utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie usługi w sposób przyjęty przez Administratora lub też w inny sposób utrudniają lub uniemożliwiają jego działalność w dotychczasowej formie) nie jest zdolny zrealizować zamówienia w terminie. W takim przypadku Klient zostanie o tym fakcie poinformowany bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w drodze kontaktu telefonicznego.

§ 8. Wykonanie usługi

 1. Zamówione usługi są wykonywane wyłącznie na terytorium wskazanym na Stronie internetowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 2. Klient przed złożeniem Zamówienia może sprawdzić czy interesujący go obszar jest objęty realizacji usług za pośrednictwem Strony internetowej, a w braku takiego modułu na Stronie internetowej lub chwilowej jego niedostępności, Nabywca może skierować pytanie w tym zakresie do Administratora.
 3. Cena usługi obejmuje dojazd personelu sprzątającego, środki czystości oraz wszelki potrzebny sprzęt do realizacji usługi w miejscu wskazanym przez Klienta.
 4. W przypadku braku możliwości wejścia personelu wykonującego usługę na teren wskazany przez Klienta z powodu nieobecności Klienta w wybranym przez niego podczas składania zamówienia terminie i przedziale czasowym, zamówienie zostanie anulowane, a kwota, którą Klient zapłacił lub powinien zapłacić z tytułu zamówienia zostanie zaliczona na poczet wykonania usługi. Z uwagi na zarezerwowanie czasu personelu wykonującego usługę i brak możliwości wykonania usługi „zastępczej” w innym miejscu, z powodu braku obecności Klienta we wskazanym miejscu, Wykonawca ponosi stratę równą uiszczonej lub nie zapłaconej przez Klienta ceny wykonania usługi.
 5. W przypadku gdy dojazd personelu sprzątającego nie będzie możliwy z powodu braku możliwości dojazdu pod wskazany adres na skutek przeszkód, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, takich jak np. wydarzenie sportowe odbywające się w pobliżu adresu wykonania usługi lub zakaz ruchu na drodze dojazdowej do adresu wykonania usługi, obowiązującego w godzinach realizacji zamówienia wskazanych przez Klienta, bądź przekazanych Klientowi przez Wykonawcę, zamówienie zostanie anulowane, a wpłacona przez Klienta kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego płatność została dokonana. W sytuacji jak opisana powyżej, wykonawca dysponuje również uprawnieniem do skontaktowania się z Klientem celem uzgodnienia innej daty wykonania usługi, jeśli, mając na uwadze okoliczności faktyczne, będzie to możliwe.


§ 
9. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej: „PKU”), przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w rozdziale 4 PKU (dotyczące prawa odstąpienia od umowy w określonych przypadkach), stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Zgodnie z PKU, Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, jak również przedsiębiorca, który zawiera umowę nie mającą charakteru zawodowego (dalej łącznie jako: „Uprawniony”), ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedającego, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wyszczególnionych w  33art. 34 ust. 2art. 35 PKU, w terminie 14 dni od:
  a) terminu wykonania usługi, nie później jednak niż 24 godziny przed terminem wykonania usługi.
  b) zawarcia umowy - dla pozostałych umów
 2. Niemniej jednak, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Uprawnionemu w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt. 1 – 13 PKU. Odnosi się to przede wszystkim do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Mając na uwadze, że Klient, w chwili składania zamówienia na usługi oświadcza, że po wykonaniu usługi, prawo do odstąpienia od umowy nie będzie mu przysługiwało, Klient nie może odstąpić od umowy świadczenia usług w następstwie ich pełnego wykonania.

 
§ 10. Uprawnienia Nabywcy z tytułu rękojmi i gwarancji

 1. W przypadku stwierdzenia wadliwie wykonanej usługi, Klient może złożyć reklamację z tytułu rękojmi za wady.
 2. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za jakość oferowanych usług i rozpatruje reklamacje na podstawie obowiązujących przepisów o rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku reklamacji Klient jest zobowiązany do powiadomienia Administratora o reklamacji. Klient zobowiązany jest do podania w zgłoszeniu reklamacyjnym danych, które umożliwią Wykonawcy i Administratorowi zidentyfikowanie zamówienia Klienta który ją zamówił oraz daty wykonania zamó W tym celu, Klient powinien przekazać Wykonawcy i Administratorowi następujące dane w celu umożliwienia należytego rozpatrzenia reklamacji:
  a) dane Klienta, w tym numer telefonu i adres e-mail, umożliwiające Wykonawcy i Administratorowi komunikację z Klientem celem ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji,
  b) numer zamówienia i adres wykonania usługi
  c) opis wady świadczonej usługi,
  d) wskazanie żądanego sposobu załatwienia reklamacji.
 4. Klient zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji złożonej z tytułu rękojmi niezwłocznie, a w przypadku, gdy składającym reklamację jest Uprawniony (konsument lub też przedsiębiorca, który zawiera umowę niemającą zawodowego charakteru) – nie później niż w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 
§ 11. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta, w celach związanych z wykonaniem usługi oraz wysyłania do niego treści handlowych i/lub marketingowych (jeśli wyrazi zgodę w przedmiotowym zakresie) jest Administrator.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta, przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest Administrator.
 3. Nawiązanie kontaktu z Administratorem i Wykonawcą w celu podjęcia przez określony podmiot działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i realizacji zamówienia, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Od momentu zawarcia umowy (złożenia i potwierdzenia zamówienia, zgodnie z treścią Regulaminu), przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 4. Dane osobowe przekazane przez Klienta w procesie realizacji zamówienia są danymi niezbędnymi do jego realizacji i będą przetwarzane przez Administratora i Wykonawcę w celu wykonania zawartej umowy.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę oraz Administratora dokonywane jest zgodnie z postanowieniami RODO, ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), jak również ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).  W związku z celami, dla których Wykonawca i/lub Administrator przetwarza dane osobowe Klientów, odbiorcą ich danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w realizacji obowiązków wynikających z umowy (np. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub firmy wykonujące usługi związane z wykonaniem umowy jak np. firmy transportowe), a także podmioty pośredniczące w działaniach wykonywanych przez administratora danych, np. dostawcy usług IT, biura rachunkowe, agencje marketingowe lub kancelarie prawne.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania (w przypadkach, gdy jest to dopuszczalne z uwagi na stan faktyczny oraz obowiązki prawne spoczywające na administratorze danych osobowych), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane w celach marketingowych). Klient ma ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie zgody (np. Wykonawca skontaktował się z Klientem w celu uzyskania informacji na temat wykonania usługi), cofnięcie przez Klienta zgody do przetwarzania jego danych osobowych nie wpływa na legalność przetwarzania dokonywanego przez administratora przed cofnięciem zgody.
 8. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu).
 9. Klient może wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów marketingu bezpośredniego.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności:
  a) spowodowanych działaniem siły wyższej,
  b) zmiany zasięgu, zakresu lub rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora lub zaprzestania prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej,
  c) zmiany przepisów obowiązującego prawa lub wydania przez organy władzy państwowej orzeczeń, zarządzeń lub decyzji powodujących konieczność zmiany postanowień Regulaminu,
  d) z innych przyczyn, uzasadnionych zmianami organizacyjnymi u Administratora, względami ekonomicznymi, społecznymi, koniecznością dostosowania Regulaminu do rozwiązań proponowanych przez nowe technologie lub koniecznością ograniczenia lub wyeliminowania działań Klientów lub osób trzecich niezgodnych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem.
 2. Wszystkie prezentowane na Stronie internetowej zdjęcia, znaki i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą stanowić zastrzeżone znaki towarowe lub mogą być objęte prawami autorskimi, przysługującymi osobom trzecim, a ich dalsze używanie, wykorzystywanie i prezentacja w części lub w całości są zabronione bez uzyskania uprzedniej zgody uprawnionych osób
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych właściwych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez Sądy powszechne, przy jednoczesnym poszanowaniu uprawnień Klientów
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po jego opublikowaniu na Stronie internetowej, w szczególności dotyczy to zmiany cen usług.
 6. Do umowy zawartej między Administratorem, a Klientem stosuje się Regulamin obowiązujący i opublikowany na Stronie internetowej w dacie zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu po dacie zawarcia umowy, a przed wykonaniem zobowiązania przez którąkolwiek ze stron, nie ma wpływu na treść już zawartej umowy ani prawa i obowiązki stron. 
 7. Jeżeli okaże się, że jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu będą sprzeczne lub nie dające się pogodzić z przepisami dotyczącymi uprawnień Konsumentów, w szczególności z przepisami ustawy o prawach konsumenta lub będą stanowić niedozwolone postanowienie umowne, wówczas takie postanowienia nie będą stosowane jedynie wobec konsumentów i wobec nich uważane będą tak jakby nie zostały w niniejszym Regulaminie zastrzeżPostanowienia ust. 7 znajdą odpowiednie zastosowanie względem przedsiębiorców, zawierających umowę niemającą charakteru zawodowego, w zakresie w jakim wynika to z brzmienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Niniejszy Regulamin objęty jest ochroną prawno-autorską i jego kopiowanie, powielanie w całości i w części bez zgody uprawnionych osób jest zabronione oraz stanowi naruszenie praw autorskich, co w konsekwencji może grozić wytoczeniem powództwa przeciwko naruszającemu te prawa.
 9. Administrator może w każdym czasie wprowadzić zmiany w Stronie internetowej bez konieczności uprzedniego zawiadamiania jej użytkowników oraz Nabywców usług i towarów, czy osób trzecich w tym zakresie. Administrator może w szczególności usunąć ze Strony internetowej dostępne usługi, zmienić wskazane ceny lub inne elementy dotyczące prezentowanych usług jak i dodać opisy czy funkcje dla poszczególnych usług, może wprowadzić nowe usługi i towary, może wprowadzić, zmienić lub usunąć promocje, wyprzedaże itp. Zmiany na Stronie internetowej obowiązują od daty ich opublikowania na Stronie internetowej i nie znajdują zastosowania do umów zawartych przed ich opublikowaniem.